Par skolu

Skolas vīzija un darbības pamatmērķi

Skolas vīzija:

Skola ir drošs pamats, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna garīgo, fizisko un intelektuālo spēju attīstību, apgūstot dažādas valodas un kultūras, veidojot jūtu, intelekta, gribas un atbildības harmoniju.

Skolas darbības pamatmērķi:

  1. Pilnveidot izglītības vidi un organizēt izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.
  2. Radīt apstākļus cilvēka garīgo, fizisko un speciālo spēju pilnveidei, veidot tādas izglītotas, tikumīgas un radošas personības attīstību, kam raksturīga jūtu, intelekta, gribas un atbildības harmonija.
  3. Saglabāt un paaugstināt iegūstamās izglītības kvalitāti, nodrošinot katram izglītojamajam izaugsmes iespējas atbilstoši viņa spējām, vēlmēm un vajadzībām.