Par skolu

Vispārējais raksturojums

Daugavpils 9. vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās vidējas izglītības iestāde, kuras darbības tiesiskais pamats ir  LR Izglītības likums, Vispārējas izglītības likums un citi  normatīvie akti, Daugavpils pilsētas Domes lēmumi un Daugavpils 9.vidusskolas NOLIKUMS.

Mācības skolā notiek krievu valodā, bilingvāli vai valsts valodā saskaņā ar licencētajām programmām bez maksas.

Skola tiek īstenotas  trīs vispārējās izglītības programmas (> > > PDF):

1) pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu (kods 21012121);

2) pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121);

3) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (kods 31013021).

Izglītojamajiem esošā finansējuma ietvaros var būt  piedāvātas fakultatīvas nodarbības, kas padziļina viņu  zināšanas dažādos mācību priekšmetos, īpašu uzmanību pievēršot svešvalodu apguvei.

Aktīva ir arī skolas ārpusstundu dzīve.

Skolas darba mērķis ir dot skolēniem vispārīgas zināšanas, nodrošināt iespēju turpināt izglītību augstskolās, sagatavot intelektuālus, praktiskus, kulturālus un zinošus un radošus, darba un tālākizglītības tirgū konkurētspējīgus jauniešus. Skola nodrošina skolēnu individuālo attīstību visos mācību procesa posmos, ievērojot katra audzēkņa intereses. Skola audzina skolēnos cieņu pret tikumiskām vispārcilvēciskām vērtībām.

Tradicionāli skola ir orientēta uz svešvalodu mācīšanu, tomēr dabaszinību bāze arī ir inovatīva.

Šodien skolas pedagogi un audzēkņi apstiprina augsto izglītības kvalitāti ar augstu izlaiduma eksāmenu rezultātu līmeni pilsētā un valstī.

Skolas izglītības kvalitātes radītājs ir arī teicami sasniegumi dažādās olimpiādēs un konkursos, kur bērni apliecina savas zināšanas un iemaņas.

Skolai ir optimāla materiāli tehniskā bāze. Ir ēdnīca (ar pastāvīgu kvalitātes kontroli), sporta zāle, datorcentrs, bibliotēka.

Skolā sekmīgi un radoši strādā Skolēnu Parlaments.

Kops 1999.gada maija tiek izdota skolas avīze “The School Telegraph”.


Izglītības iestādes AKREDITĀCIJAS LAPA >>> (PDF)